Fiscaal aftrekbaar

De belastingvermindering van sportkampen betekent dat inschrijvingsgelden voor sportkampen fiscaal kunnen ingebracht worden, gezien sportkampen vallen onder 'kinderopvang in de sport- en jeugdwerksector'.

 

Welk bedrag komt in aanmerking voor deze aftrek?

 • Een maximaal bedrag van 11,20 € per opvangdag per kind komt in aanmerking, ongeacht de duur van de opvang.
 • Er kunnen verschillende opvangkosten op één dag in aanmerking komen. Uiteraard blijft ook hier het maximaal bedrag per opvangdag en per kind van toepassing.
 • Er staat geen beperking op het aantal opvangdagen per jaar dat in aanmerking komt.
 • De belastingvermindering bedraagt 45% van die uitgaven.

Welke zijn de voorwaarden voor fiscale aftrek van kinderopvang?

 1. Het moet gaan om opvangactiviteiten die buiten de normale lesuren vallen tijdens dewelke het kind onderwijs volgt en dit voor kinderen beneden de 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware beperking). Buiten de normale lesuren betekent dat het om initiatieven gaat, die plaatsvinden tijdens de schoolvakanties, in de weekends, maar ook om opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, gedurende de middagpauze en na de normale lesuren.
 2. De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar (18 jaar in geval van een kind met een zware beperking). Dit betekent dat alleen de uitgaven gedaan voor kinderopvang voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt in aanmerking komen. M.a.w., valt de twaalfde verjaardag van een kind midden in een periode van kinderopvang, dan tellen enkel de uitgaven voor de opvangdagen die de twaalfde verjaardag voorafgaan. Desgevallend mag het betaalde bedrag voor de opvang proportioneel verrekend worden.
 3. De kinderen waarvoor men opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
 4. De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf een beroepsinkomen genieten. Het gaat immers om een vermindering van het belastbare inkomen. De beroepsinkomsten omvatten onder andere de bezoldigingen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, andere vervanginskomens, ...
 5. De uitgaven voor kinderopvang zijn door de belastingplichtige betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen of van de gewesten, of aan deze besturen zelf (zie lager).
 6. De echtheid en het bedrag van de uitgaven moet gestaafd worden door bewijsstukken (moet niet meegegeven worden in de belastingaangifte, maar moet wel ter beschikking zijn van de administratie).

Welke activiteiten/opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek?

 • Als opvangactiviteiten komen alle vrijetijdsinitiatieven in aanmerking, behalve diegene die gedekt worden door lidgeld.
 • Voor de sportsector zijn dit bijvoorbeeld sportkampen en sportvakanties in binnen- en buitenland (enkel in de Europese Economische Ruimte), sportactiviteiten zoals kennismakingsactiviteiten, promotionele acties, ...
 • Voor de jeugdwerksector zijn dit bijvoorbeeld jeugdwerkinitiatieven, jeugdkampen, weekends van jeugdbewegingen, Grabbelpas, Roefel, speelpleinwerking, (open) kinderateliers, alle vormen van amateuristische kunstbeoefening, vakantieprogramma's van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die rechtstreeks met kinderen werken, ...
 • Uitgesloten activiteiten: Het lidgeld van de sportclub of de jeugdvereniging wordt uitdrukkelijk uitgesloten als opvangkost. Dit betekent dat activiteiten behorende tot de gewone werking van sportclubs en jeugdorganisaties zoals bvb. trainingen, tornooien, wedstrijden, de reguliere zaterdag- en zondagwerking van de jeugdbeweging, ... niet in aanmerking komen, ook al gebeuren deze in de schoolvakanties.

Wie kan de opvangvoorziening (organisator) zijn in de sportsector?

 • Het gaat om opvangkosten betaald aan overheden die de opvangactiviteiten zelf organiseren, nl. de gemeenten (gemeentelijke sportdiensten), de provincies (provinciale sportdiensten), de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC-sportdienst) en Sport Vlaanderen.
 • De lokale en regionale besturen zijn autonoom bevoegd om respectievelijk sportclubs en provinciale sportorganisaties te erkennen in het kader van deze regelgeving. De lokale en regionale besturen bepalen hiervoor zelf de regels.
 • Voor de privaatrechtelijke vzw's en de feitelijke verenigingen, voor gemeentelijke en provinciale vzw's, autonome gemeentebedrijven, ... wordt de fiscale aftrekmogelijkheid gekoppeld aan één of andere vorm van erkenning, subsidiëring of controle door de lokale of regionale overheid. Dit betekent dat het gaat om opvangkosten betaald aan de door de Vlaamse overheid erkende Vlaamse sportfederaties, koepelorganisatie en organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding; de door de provincies erkende provinciale sportorganisaties; de door de gemeenten erkende sportclubs of andere sportorganisaties.

Komen meer permanente lessenreeksen, georganiseerd door de gemeente of een andere overheid, in aanmerking voor de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang?

Wanneer een gemeente of andere overheid een volledige lessenreeks organiseert en daarvoor desgevallend inschrijvingsgeld of lesgeld voor de volledige lessenreeks vraagt, dan kan deze uitgave, voor zover aan alle ter zake geldende voorwaarden is voldaan, wel als een aftrekbare uitgave voor kinderopvang worden aangemerkt.

Meer info vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.